ទីក្រុងស្អាត បរិស្ថានល្អ ផ្តើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នា!

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) បានរៀបចំកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុង ដើម្បីបរិស្ថានល្អ ក្រោមប្រធានបទ «ទីក្រុងស្អាត បរិស្ថានល្អ ផ្តើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នា!»

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លីហួរ វេរលុយ) សហការជាមួយ​​ និងមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផា បានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាម

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេ ប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី (លី ហួរ វេរលុយ) សហការជាមួយនិងមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផា បានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាម ក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិ ០១ មិថុនា ២០១៧ ក្នុងន័យសកម្មភាពសប្បុរសធម៌

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ វេរលុយ បានរៀបចំកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុង ដើម្បីបរិស្ថានសង្គម ក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ (ថ្ងៃទី០១ ឧសភា ២០១៧)៖ លី ហួរ វេរលុយ បានរៀបចំកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុង ដើម្បីបរិស្ថាន សង្គម ក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តជាតិ។ ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការ «ទីក្រុងស្អាត ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នា!!»។