ក្រុមហ៊ុន លី ហួរវេរលុយបានរៀបចំកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុង ដើម្បីបរិស្ថាន សង្គម ក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

«ទីក្រុងស្អាត ផ្តើមពីយើងទាំងអស់គ្នា!!» ភ្នំពេញ (ថ្ងៃទី ០១ ឧសភា ២០១៧)៖ លី ហួរ វេរលុយ បានរៀបចំកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុង ដើម្បីបរិស្ថាន សង្គម ក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តជាតិ។ ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការ «ទីក្រុងស្អាត ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នា!!»។ អ្វីដែលពិសេស ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ វេរលុយ បានស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការខាងលើជាមួយ លី ហួរ វេរលុយ ដូចខាងក្រោម៖

  • ទទួលបានអាវយឺតពី លី ហួរ វេរលុយ មួយដ៏ស្រស់ស្អាត
  • បើកកាតសមាជិក លី ហួរ វេរលុយ ឥតគិតថ្លៃ
  • សម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការខាងលើ
preschool preschool
preschool
preschool
preschool
preschool