ប្រូម៉ូសិន

សម្រាប់សិស្សានុសិស្សសាលារៀនវេស្ទើននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារមកវិញភ្លាមៗ រាល់ការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ។

ឥឡូវនេះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលសិក្សានៅសាលារៀនវេស្ទើនអន្តរជាតិនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់៥ដុល្លារមកវិញភ្លាមៗរាល់ការបង់ថ្លៃសិក្សាតាមរយៈភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេរលុយ ទូទាំងប្រទេស។

promotion
លេខកូដ ឈ្មោះ លេខយោង រូបិយប័ណ្ណ ទឹកប្រាក់
41001 សាលាវេស្ទើនអន្តរជាតិ Western International School លេខសម្គាល់សិស្ស (Student ID) USD

ព័ត៌មានលម្អិត៖ 087 60 1111